OVER DE GEBOORTE VAN HET LEVENSSNOER

In de dagen dat Modest in levensgevaar was heb ik vele uren in stilte naast zijn ziekbed doorgebracht. Ik vertelde hem elke dag iets uit de mails die ik over zijn ziekteproces aan heel wat mensen doorstuurde en ook las ik hem fragmenten voor uit kaartjes en mails die mensen hem toestuurden.
Hij vond de verbondenheid die op deze wijze ontstond geweldig. In de derde week van zijn ziek-zijn heeft hij mij gevraagd het beleven van deze verbondenheid op een of andere wijze verder door te zetten. Reeds maanden daarvoor had ik op een plek die voor ons beiden heel veel betekent hem verteld dat ik een beeld had gekregen van een soort netwerk dat ontstond dat in een website vorm zou krijgen. Hij heeft toen geboeid geluisterd. Ik heb hem toen verteld dat ik mij daarvoor eerst met de technische kant van de computer vertrouwd moest maken en dat ik ook wachtte op een woord dat mij zou binnenvallen. Enkele uren nadat hij mij dit gevraagd had viel mij in een stil wakend moment naast zijn ziekbed het woord ‘ het levenssnoer ‘ binnen. En het voelde als juist en toereikend voor wat ik eerder reeds had gevoeld maar nu door deze onverwachte ontwikkeling een andere dimensie kreeg.
Ineens leek alles in versnelling te gaan.

Dat maakt voor mij de geboorte van "Het Levenssnoer" nog kostbaarder.

Door het overlijden van Modest en de ingrijpende veranderingen in mijn leven die hieruit voortvloeiden heeft het me toch wat tijd gekost vóór ik wat vlotter met de computer om kon gaan.

Nu is het voor mij zover dat ik deze website kan openen en dat ik ook de redactie op mij kan nemen. Ik verbind het ontstaan van deze website ook met de intense verbondenheid die ik gedurende meer dan 30 jaar met Modest heb beleefd en gedeeld en ik weet diep in mijn hart dat deze website ook met zijn zegen de ether ingaat. Voor mij heeft dit ook een diepe waarde. Maar juist door het beleven van deze verbondenheid kregen zowel Modest als ik het gevoel dat we alles wat we in deze weken beleefden niet alleen voor onszelf doormaakten. In die zin krijgt deze website ook een universele bedding.

Ze is als een snoer dat de levenservaringen van mensen aaneenrijgt tot een vruchtbare kracht die voedt en sterkt. Ze bekrachtigt dat alles wat wij als mens beleven waarde heeft als we het naar waarde schatten.

 

Beste mensen, ik wil mij graag als redactrice van deze site even aan U voorstellen.

Ik ben Huguette Beyens en ik verzorg sedert 33 jaar de geestelijke leiding van het huis Poustinia waar ik werk, woon, en leef.

De eerste jaren heb ik heel wat geïnvesteerd in het grondvesten van de werking hier. Het leven hier volgt in zijn grondlijnen de spiritualiteit ven Benedictus’ Ora et labora’ en is zeer sterk geïnspireerd op het oorspronkelijk abdijleven en de levensfilosofie in de traditie van de Poustinia-beleving.

Vóór ik hier aan dit levenswerk begon, dat zowat mijn totale inzet en energie vergt, heb ik een hele weg afgelegd. Al mijn levenservaringen integreer ik in mijn engagement hier zodat mijn betrokkenheid op mijn medemens zowel door mijn eigen ervaring als deze van anderen gevoed wordt. Ik kies als gelovig mens voor een religieus leven dat zowel van boven als van onder bevloeid wordt. De realiteit van het dagelijks leven en de uitdagingen die het met zich meebrengt dwingen mij om de kracht van de diepere onzichtbare dimensie van het leven aan te spreken en me zelf een kader te geven om er zinvol mee om te gaan. De bedding die ik op deze wijze aan mijn levenservaringen geef deel ik met anderen in individuele gesprekken, in coaching van groepen die op zoek zijn naar spirituele bedding in hun werking, in themaweekenden waarbij ik ook filosofische en psychologische ondersteuning geef aan kleine groepen, in het schrijven van teksten, in het werken met klank en stem en het verzorgen van vieringen en rituelen.

Ik investeer ook een groot deel van mijn tijd in het scheppen van een kader voor de gasten in huis, de huishouding en het aanleggen en werken in de tuin die mij heel nauw aan het hart ligt. Ik heb een zeer grote interesse voor muziek in velerlei vormen en dat heeft ertoe geleid dat ik ervoor kies om elk jaar ook tijd en ruimte te investeren in de muziekdagen die groot en klein verenigen in een samen musiceren wat vruchtbaar doorwerkt in het leven van mensen. Mijn diepste wens is dat het huis waarin ik leef door de werking die hier vorm krijgt een bedding mag geven aan ieder die zoekt naar de diepere zin van het bestaan. Het fungeert als een lichtbaken in een tijd waarin de mens om te overleven al de krachten van het leven moet aanboren om zijn verbondenheid met het leven te realiseren.

Voor het maken van deze site en het leren omgaan met een computer heb ik veel te danken aan Willem, die mij bijtijds oriënteert, als ik weer eens naar de juiste toets zoek. Hij buigt zich mede over de lay-out en maakt technisch mogelijk wat ik als concept zie. Ik ben blij dat hij hieraan zijn medewerking verleent en dat de site op deze wijze realiseerbaar wordt. Wie met mij in verband met deze site contact wil opnemen kan dit doen middels een e-mail.

 

P1

Kraansinschemer1

VZW Het Levenssnoer - 0827.605.582 - sedert 7-7-2010

Triodosbank: BE19523080387312

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie - info@hetlevenssnoer.be - 080-517087